а (сврз.)

- Како те пуштија тебе, Неделко, прашувам, а него - не?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
А нозете фрпаат, фрпа, фрп, само и стрижат околу мене, и џглиботат.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Е, ај, ќе се стидам, вели лиферантот, а Гојко сега уште повеќе се разлутува, ги закрвавува очите и вика: - Марш, џукеле, вика, напоље, лопуже, говно вам ваше.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)